Tony Takitani (2004) #1   http://uk.youtube.com/watch?v=sL4rjRdISuE

Tony Takitani (2004) #2   http://uk.youtube.com/watch?v=FElKg8k-dDo宮沢りえ Miyazawa Rie - Tony Takitani trailer [1]
http://uk.youtube.com/watch?v=OkLUJMOXHLw

宮沢りえ Miyazawa Rie - Tony Takitani trailer [2]
http://uk.youtube.com/watch?v=zlCY7_qJl9E

宮沢りえ Miyazawa Rie - Tony Takitani trailer [3]
http://uk.youtube.com/watch?v=-OR6so1bL64